Daniel Trauner

Jahrgang
1986
Staatlich geprüfter Instruktor für fernöstliche Kampfkünste (BSPA Wien)
3.Dan Bujinkan Budo Taijutsu
2.Dan Meifu Shinkage Ryu Shurikenjutsu
3.Dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu
0650/5034597

Sektion: Ninjutsu