Michaela Vollkron

Jahrgang
1979
Übungsleiterin für Iai-Iutsu
5. Dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu
Budoname: Sekiguchi Saika
0699 116 724 85