Michael Vollkron

Jahrgang
1972
Trainer für Iai-Jutsu
7. Dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu
Budoname: Sekiguchi Shinmei